Implementácia LEADER/CLLD

Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.8

Gestor CLLD zverejnil na webovej stránke MPRV SR Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.8.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020