Implementácia LEADER/CLLD

Výzva č. 1/2018/PO5 na výber odborných hodnotiteľov

na webovej stránke MPRV SR bola zverejnená výzva RO pre IROP na výber odborných hodnotiteľov pre MAS - Výzva č. 1/2018/PO5 na výber odborných hodnotiteľov

 

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020