Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
OBEC ČECHY 94132 072NR130003 "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Čechy" Obec Čechy, SR Nové Zámky 7.2
Obec Čelovce 08214 072PO130019 Výstavba verejných priestranstiev v obci Čelovce Čelovce Prešov 7.2
Obec Čermany 95608 072NR130036 Autobusová zástavka Čermany Čermany Topoľčany 7.2
Obec Detvianska Huta 96205 072BB130008 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba parkovísk - obec Detvianska huta Detvianska Huta Detva 7.2
Obec Dolné Trhovište 92061 072TT130060 Spevnené plochy a chodníky v rámci revitalizácie obecného parku Dolné Trhovište Trnavský kraj, Okres Hlohovec, Obec Dolné Trhovište, k.ú. Dolné Trhovište, parcely 523, 524/1, 525, 650/1 Hlohovec 7.2
Obec Dražkovce 03802 072ZA130003 Miestne komunikácie v obci Dražkovce Obec Dražkovce Martin 7.2
Obec Fiľakovské Kováče 98601 072BB130060 Rekonštrukcia verejných priestranstiev SR,Banskobystrický kraj, okres Lučenec, obec Fiľakovské Kováče Lučenec 7.2
Obec Forbasy 06501 072PO130072 Rekonštrukcia miestnej komunikácie, chodníka a záchytného parkoviska Katastrálne územie Forbasy Stará Ľubovňa 7.2
Obec Galovany 03211 072ZA130013 Splašková kanalizácia Galovany - Rozšírenie Galovany Liptovský Mikuláš 7.2
Obec Hajná Nová Ves 95603 072NR130007 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ HAJNÁ NOVÁ VES Obec Hajná nová Ves, par. č. 131, 58/1, 52/2, 336/18, 357, 358/1 Topoľčany 7.2
Obec Hlboké 90631 072TT130003 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hlboké SR, Trnavský, okres Senica, obec Hlboké Senica 7.2
Obec Hlboké nad Váhom 01401 072ZA130069 Rekonštrukcia miestnej komunikácie, povrchová úprava asfaltovou živicou, trasa C1 Obec Hlboké nad Váhom Bytča 7.2
Obec Horné Štitáre 95603 072NR130085 Rekonštrukcia miestnej komunikácie par. č.390/35 a 390/93 Obec Horné Štitáre, k.ú. Horné Štitáre, par.č. 390/35, 390/93 Topoľčany 7.2
Obec Horné Štitáre 95603 072NR130084 Verejné priestranstvo pri Obecnom úrade, Horné Štitáre Obec Horné Štitáre, k.ú. Horné Štitáre, par.č. 387/18, 387/102 Topoľčany 7.2
Obec Horovce 02062 072TN130098 Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Horovce Horovce, 532/6, 533/3, 115/4, Púchov 7.2
Obec Hronské Kosihy 93527 072NR130034 Vybudovanie prístupovej komunikácie a chodníka Hronské Kosihy, KÚ Hronské Kosihy Levice 7.2
obec Hurbanova Ves 90301 072BA130005 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hurbanova Ves obec Hurbanova Ves, KÚ Hurbanova Ves Senec 7.2
Obec Jablonov nad Turňou 04943 072KE130065 Revitalizácia verejného priestranstva obce Jablonov nad Turňou Jablonov nad Turňou Rožňava 7.2
Obec Jastrabá 96701 072BB130149 Rekonštrukcia miestnej a účelovej cesty Jastrabá Jastrabá Žiar nad Hronom 7.2
Obec Jedľové Kostoľany 95196 072NR130100 Rekonštrukcia jestvujúcich komunikácií a nové komunikácie J.K. SR, VÚC (kraj): Nitriansky, okres : Zlaté Moravce, obec: Jedľové Kostoľany Zlaté Moravce 7.2

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020