Aktuálne informácie

Výsledky programov rozvoja vidieka na obdobie rokov 2007 – 2013 – Váš hlas

Dovoľuje si Vás informovať o prebiehajúcej verejnej konzultácií Európskej Komisie: „Výsledky programov rozvoja vidieka na obdobie rokov 2007 – 2013 – Váš hlas“, ktorej cieľom je získať informácie, ktoré budú jedným z podkladov/vstupov pre hodnotenie výsledkov PRV za obdobie 2007-2013.

Výsledky konzultácie by mali slúžiť aj pri vypracovaní záverov hodnotenia PRV, ktoré následne budú zohľadnené aj pri príprave spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie po roku 2020. 

Info o konzultácii: https://ec.europa.eu/info/consultations/performance-rural-development-programmes-2007-2013-period_sk

DOTAZNÍK: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/9112b2a7-7499-4321-b709-a610021d818a?draftid=406500b9-a1e5-45e0-8b34-daa5a2060481&surveylanguage=SK

Verejná konzultácia bude prebiehať do 20. Apríla 2018.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020