Aktuálne informácie

Oznámenie o výsledkoch predbežnej krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2019

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje žiadateľom o priame podpory pre rok 2019, že dňa 04.06.2019 v zmysle čl. 11 ods. 4. vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení (ďalej len „VNK 809/2014“) vykonala predbežnú krížovú kontrolu (predbežná kontrola). V rámci predbežnej kontroly boli porovnané údaje nahlásené v jednotnej žiadosti na rok 2019 (zoznam poľnohospodárskych pozemkov (ZPP), zoznam poľnohospodárskych pozemkov pre oblasť ekologického záujmu (ZPPE) s jednotlivými hranicami užívania (HU) zakreslenými v GSAA) s údajmi v Registri poľnohospodárskych produkčných plôch (LPIS) a medzi všetkými predloženými jednotnými žiadosťami na rok 2019 navzájom.

Výsledky predbežnej kontroly sú dostupné v aplikácii GSAA po prihlásení do konta žiadateľa v pravom hornom rohu v paneli nástrojov v záložke „Výsledky kontroly“. Výsledky sa zobrazia v spodnej časti obrazovky.

Podľa čl. 15 ods. 1a VNK 809/2014 môže žiadateľ po oznámení výsledkov predbežných kontrol zmeniť jednotnú žiadosť alebo žiadosť o platbu s cieľom zahrnúť všetky potrebné opravy v súvislosti s jednotlivými pozemkami v súlade s výsledkami uvedených krížových kontrol v prípade, že z nich vyplynulo neplnenie povinností. Ak žiadosť o opravu bude obsahovať údaje, ktoré sa netýkajú nezrovnalostí zistených v rámci tejto predbežnej kontroly, na základe uvedeného budú tieto údaje vyhodnotené ako neprípustné a nebude sa na ne prihliadať.

Zmeny v ZPP a ZPPE vykonajte na nižšie priložených formulároch tak, že uvediete aktuálne údaje po oprave. Zmena v ZPP a ZPPE cez GSAA nie je prístupná.

Zmeny týkajúce sa HU vykonajte priamo v GSAA.

Žiadosť o opravu jednotnej žiadosti na rok 2019 vyplývajúcu z oznámených výsledkov predbežnej kontroly je potrebné v súlade s  čl. 15 ods. 2a VNK 809/2014 v nadväznosti na čl. 12 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 v platnom znení doručiť príslušnému regionálnemu pracovisku v mieste administrovania Vašej žiadosti do 9 kalendárnych dní po konečnom termíne na oznámenie výsledkov predbežných kontrol, t. j. do 20.06.2019 vrátane.

Pokiaľ predmetom zmeny žiadosti bude len úprava HU bez zmeny v ZPP a ZPPE, o týchto úpravách nie je potrebné PPA písomne informovať. Dávame do pozornosti, že pridanie nových HU, ktoré neboli predmetom podanej Jednotnej žiadosti na rok 2019, nie je prípustné.

Podotýkame, že žiadosťou o opravu jednotnej žiadosti na rok 2019 nie je možné vykonať doplnenie žiadosti.

Na záver uvádzame, že týmto nie sú dotknuté administratívne postupy súvisiace s čl. 3 VNK 809/2014 a to, že žiadosť o pomoc, žiadosť o podporu, žiadosť o platbu alebo iné vyhlásenie sa môže kedykoľvek úplne alebo čiastočne písomne stiahnuť.

Upozornenie: Zobrazené výsledky kontroly po úprave HU prípadne ZPP alebo ZPPE zostávajú v GSAA v nezmenenej podobe a nie sú aktualizované.

ziadost-o-opravu-jz-2019 (xlsx, 219.97 Kb, 40x)

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020