Aktuálne informácie

Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci školského programu pre školský rok 2019/2020

Pôdohospodárska platobná agentúra v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách, ktoré nadobudlo účinnosť 21. 07. 2020 a v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/600, ktorým sa stanovujú výnimky z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892, vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150, vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 615/2014, vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1368 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39, pokiaľ ide o určité opatrenia na riešenie krízy spôsobenej pandémiou COVID-19, ktoré ako jedno z opatrení riešenia krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 stanovuje výnimku týkajúcu sa trvania školského roka 2019/2020 oznamuje, že tretím realizačným obdobím školského roka 2019/2020 sa rozumie obdobie od 01. apríla do 30. septembra 2020

Bližšie informácie môžete získať na Sekcii organizácii trhu a štátnej pomoci/Odbor poľnohospodárskych komodít/Oddelenie živočíšnych komodít a školských programov ako aj na skolskeovocie@apa.sk alebo skolskemlieko@apa.sk

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020