Aktuálne informácie

Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností PRV SR 2014 - 2020

Ste poskytovateľ služieb zameraný na prenos vedomostí a zručností, pôsobiaci v oblasti vedy, výskumu a  ďalšieho vzdelávania a spĺňate podmienky oprávnenosti poskytnutia NFP?

Dávame do pozornosti Výzvu č. 43/PRV/2019 pre podopatrenie 1.1. – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností PRV SR 2014 - 2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

Využite príležitosť a získajte podporu na prehlbovanie, obnovovanie a šírenie vedomostí, zručností a schopností pracovníkov pôsobiacich v pôdohospodárskych podnikoch alebo v malých a stredných podnikoch vo vidieckych oblastiach formou prezenčných vzdelávacích kurzov, seminárov, školení, workshopov, tréningov, koučingu a e-learningu.

Všetky informácie o výzve nájdete na: https://www.apa.sk/43-prv-2019

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020