Aktuálne informácie

Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností PRV SR 2014 - 2020 pre žiadateľov so schváleným obsahovým námetom v rámci výzvy MPRV SR č. 3/2018

Ste poskytovateľ služieb zameraný na prenos vedomostí a zručností, pôsobiaci v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania, ktorý má v predmete svojej činnosti zapísané vzdelávacie aktivity alebo poskytovanie informačných aktivít a máte schválený obsahový námetom v rámci výzvy MPRV SR č. 3/2018 ?

Využite príležitosť a získajte podporu na dlhodobejšie alebo opakované prehlbovanie, obnovovanie a šírenie vedomostí, zručností a schopností jednotlivých pracovníkov v pôdohospodárskych podnikoch alebo v malých a stredných podnikoch vo vidieckych oblastiach formou prezenčných vzdelávacích kurzov, seminárov, školení, workshopov, tréningov, koučingu a e-learningu v oblastiach výroby a obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami.

Stále prebieha výzva pre podopatrenie 1.1. – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností PRV SR 2014 - 2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

Všetky informácie o výzve nájdete na: https://www.apa.sk/35-prv-2019

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020