Kalendár akcií

14 Nov 2019
14 Nov 2019

Postup pri príprave žiadosti o NFP na podopatrenie 7.2 z PRV SR 2014-2020 na základe výziev MAS

Viac
14 Nov 2019
15 Nov 2019

Konferencia "Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky"

Viac
13 Nov 2019
16 Nov 2019

Študijná zahraničná cesta do Hannovera v Nemecku

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020