Implementácia LEADER/CLLD

Usmernenie č. 5 Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k strednodobému hodnoteniu stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojom webe Usmernenie č. 5 Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k strednodobému hodnoteniu stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

2.1 Na základe odporúčania Výberovej komisie pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS, Gestor CLLD rozhodol o zrušení Usmernenia č. 4. Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.  

2.2 Postupy a nový termín na predloženie strednodobého hodnotenia stratégii CLLD pre miestne akčné skupiny budú upravené v Systéme riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 a následne v Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj. 

Usmernenie môžete nájsť na stránke PPA v Oznámeniach pre MAS: https://www.apa.sk/index.php?navID=843&fbclid=IwAR3Nv2atsHBPkSeakY8k7vGMP3_XtASdJxFcaipx6BaOQLkyCbM4BCuvqfE

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020