• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

13 Nov 2019
NSRV SR na mesiac november až december 2019 pripravuje nasledovné aktivity
Čítajte viac...
12 Nov 2019
Informácie pre MAS k implementácií stratégií CLLD – za PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
12 Nov 2019
PPA oznamuje Miestnym akčným skupinám (ďalej MAS), ako aj žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie LEADER, že už naďalej nebude zverejňovať odpovede na otázky zo strany MAS a žiadateľov, ktoré sa týkajú oprávnenosti výdavkov pre jednotlivé podopatrenia a rovnako oprávnenosti žiadateľa v rámci jednotlivých podopatrení. PPA má za to, že doposiaľ boli poskytnuté informácie v rámci otázok a odpovedí v dostatočnom rozsahu. PPA zverejní na webovom sídle zostávajúce odpovede na otázky doručené na adresu leader@apa.sk do 15.11.2019.
Čítajte viac...
08 Nov 2019
Výzvy MAS financované z IROP
Čítajte viac...
08 Nov 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na konferenciu „Význam špeciálnej rastlinnej výroby a jej podpora z prostriedkov PRV SR 2014 - 2020“
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020