Poslanie ARVI

Predstavenie organizácie

Kto sme?

Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI) je príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha zhromažďovať, analyzovať a šíriť informácie v oblasti rozvoja vidieka, zabezpečovať spätnú väzbu zodpovedným orgánom vo vzťahu k rozvoju vidieka, podporovať aktivity trvalo udržateľného, vyváženého sociálno-ekonomického rozvoja vidieckych sídiel, poskytovať poradenstvo potenciálnym a existujúcim podnikateľským subjektom, verejnému a neziskovému sektoru na vidieku k ich činnosti zameranej na rozvoj vidieka.

Aké je naše poslanie?

V súlade s uzatvoreným kontraktom na realizáciu úloh v oblasti rozvoja vidieka, našimi hlavnými úlohami sú:

 • vykonávanie činností štátnej a rezortnej politiky v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
 • poskytovanie poradenstva k rozvoju vidieka.
 • zlepšenie informovanosti o politikách EÚ zaoberajúcich sa pôdohospodárstvom a rozvojom vidieka.
 • prezentácia činnosti na podujatiach zameraných na rozvoj vidieka.
 • zastúpenie na odborných zasadnutiach, konferenciách a ďalších aktivitách zameraných na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka.

ARVI a Program rozvoja vidieka SR

Pre obdobie implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 ako i pre obdobie implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  je Agentúra pre rozvoj vidieka definovaná ako hostiteľský orgán jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR na uvedené programové obdobia.

V rámci programového obdobia 2007 – 2013 sme poskytli takmer 8 000 poradenstiev. Zorganizovali sme taktiež 226 vzdelávacích aktivít, 190 podujatí propagačného charakteru (regionálne výstavy, jarmoky, festivaly zamerané na poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka, udržiavanie tradícií, regionálne produkty) a 185 aktivít národnej a nadnárodnej spolupráce (exkurzie, vzájomné stretnutia s domácimi a zahraničnými partnermi, výmena skúseností), spolu pre 11 264 účastníkov.

V uvedených aktivitách chceme pokračovať i v aktuálnom programovom období.

Informácie o Národnej sieti rozvoja vidieka SR

Národná sieť rozvoja vidieka (NSRV) SR v období 2014 - 2020 spája organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka za účelom správnej a plynulej implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 v zmysle čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka z EPFRV a čl. 5 Princíp partnerstva a viacúrovňová správa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Hlavným cieľom národnej vidieckej siete je:

 • zvýšiť účasť zainteresovaných strán na vykonávaní rozvoja vidieka;
 • zlepšiť kvalitu vykonávania programov rozvoja vidieka;
 • informovať širšiu verejnosť a potenciálnych prijímateľov o politike rozvoja vidieka a o možnostiach financovania;
 • podporovať inovácie v poľnohospodárstve, výrobe potravín, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach.

Hlavné činnosti NSRV SR sú uvedené v akčnom pláne, zohľadňujú ciele PRV a pokrývajú:

 • činnosti pokiaľ ide o zber príkladov projektov, ktoré zahŕňajú všetky priority programov rozvoja vidieka;
 • činnosti pokiaľ ide o uľahčovanie tematických a analytických výmen medzi zainteresovanými stranami v oblasti rozvoja vidieka, spoločné využívanie a šírenie zistení;
 • činnosti pokiaľ ide o poskytovanie odbornej prípravy a vytváranie sietí pre miestne akčné skupiny a najmä technickú pomoc pre spoluprácu medzi územnými celkami a pre nadnárodnú spoluprácu, uľahčenie spolupráce medzi miestnymi akčnými skupinami a vyhľadávanie partnerov pre opatrenie uvedené v článku 35;
 • činnosti pokiaľ ide o vytváranie sietí pre poradcov a služby na podporu inovácie;
 • spoločné využívanie a šírenie zistení z monitorovania a hodnotenia;
 • činnosti pokiaľ ide o komunikačný plán vrátane propagácie a informácií týkajúcich sa programu rozvoja vidieka po dohode s riadiacimi orgánmi a informácie a komunikačné činnosti zamerané na širšiu verejnosť;
 • činnosti na zabezpečenie účasti na činnostiach Európskej siete pre rozvoj vidieka a prispenia k nim.

Tím NSRV SR tvorí centrálna jednotka a 8 regionálnych antén, ktoré pôsobia v jednotlivých krajoch Slovenska.

Regionálne antény boli vybrané riadiacim orgánom PRV SR 2014 - 2020 na základe predložených projektových zámerov v súlade s definovanými kritériami a princípmi uvedenými v príslušnej výzve. 

Regionálne antény NSRV SR pre programové obdobie 2014 - 2020 ako podporné jednotky siete začali svoje aktivity realizovať v máji 2016.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022