LEADER

LEADER

Čo je LEADER?

Metóda LEADER je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Základnou myšlienkou je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, teda na základe využívania endogénnych (vnútorných) zdrojov, pričom jedným zo základných znakov je prístup zdola nahor – t. z. o rozvoji územia rozhodujú miestni aktéri z daného územia.

Akronym LEADER vychádza z francúzskeho spojenia Liaison Entre Actions de Développement de le Économie Rurale (spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka). LEADER začal experimentálnym spôsobom na miestnej úrovni spájať rôzne projekty a myšlienky, aktérov i zdroje a ukázal sa ako ideálny nástroj rozširovania príležitostí pre vidiecke oblasti. Za dôležitú pridanú hodnotu tohto nástroja možno považovať práve spôsob, akým tento prístup prispieva k rozvoju územia, t. z. prostredníctvom aktívnych ľudí, ktorí svoje územie a obyvateľov dôkladne poznajú, sa v území podarí realizovať projekty menšieho charakteru, ktoré by sa častokrát prostredníctvom dopytovo orientovaných výziev nerealizovali.

Rozdiel medzi LEADER-om a inými, tradičnejšími opatreniami vidieckej politiky je, že tento prístup naznačuje skôr „ako“ postupovať, než „čo“ treba robiť.

Na základe tohto prístupu vznikajú v danom území verejno-súkromné partnerstvá nazývané miestne akčné skupiny (MAS). Ide o partnerstvá spájajúce subjekty verejných a súkromných záujmov, t.z. členmi týchto partnerstiev sú obce, podnikatelia, občianske združenia, neziskové organizácie, spolky, zväzy či samotní občania.

História

LEADER má viac ako 20-ročnú históriu. Ako jedna zo štyroch iniciatív EÚ bol spustený v roku 1991 (LEADER I) a pokračoval LEADER II (1994 - 1999) a LEADER + (2000 - 2006). Od roku 2007 prestáva fungovať ako komunitárny program Európskej únie a stáva sa už povinnou súčasťou Programu rozvoja vidieka ako Os 4. V programovom období 2014 – 2020 zostáva LEADER povinnou súčasťou programov rozvoja vidieka ako prierezový nástroj pre podporu miestneho rozvoja, pričom v rámci PRV SR 2014 - 2020 je podporovaný prostredníctvom samostatného opatrenia č. 19 LEADER s povinnou minimálnou alokáciou 5 % z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Kľúčové znaky prístupu LEADER

Prístup LEADER  je možné charakterizovať prostredníctvom siedmich kľúčových znakov, ktoré sa navzájom dopĺňajú a ovplyvňujú:

Znak č. 1. Oblastné stratégie miestneho rozvoja

Oblastný prístup zaberá malé, homogénne, spoločensky súdržné územie, ktoré ako cieľovú oblasť realizácie politiky často charakterizujú spoločné tradície, miestna identita, zmysel pre spolupatričnosť alebo spoločné potreby a očakávania. Mať takúto oblasť ako referenčnú, uľahčuje poznávanie miestnych silných a slabých stránok, hrozieb a príležitostí, endogénneho potenciálu a identifikáciu hlavných problémových miest udržateľného rozvoja. Oblastný znamená v podstate miestny.

Znak č. 2. Prístup zdola nahor

- Zo siedmich znakov LEADER-u je najvýraznejším znakom prístup zdola nahor. Podľa tohto prístupu by mali byť politiky vidieka koncipované a realizované spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje potrebám spoločenstva, ktorému slúži. Jedným zo spôsobov jeho zabezpečenia je vyzvať miestnych aktérov, aby prevzali vedenie a zúčastňovali sa rozvoja.

- Zapojenie miestnych aktérov sa týka obyvateľstva ako takého, ekonomických a záujmových skupín a reprezentatívnych verejných a súkromných inštitúcií. Základnou zložkou prístupu zdola nahor je budovanie kapacít, ktoré znamená:

a) zvyšovanie informovanosti, odbornú prípravu, účasť a mobilizáciu miestneho obyvateľstva na identifikáciu silných a slabých stránok oblasti (analýza),
b) účasť rôznych záujmových skupín na vypracúvaní stratégie miestneho rozvoja,
c) založenie jasných kritérií výberu vhodných akcií (projektov) na realizáciu stratégie na miestnej úrovni.

Znak č. 3. Verejno-súkromné partnerstvá: Miestne akčné skupiny MAS

- Originálnym a dôležitým znakom prístupu LEADER je založenie MAS - tá má za úlohu identifikovať a zrealizovať stratégiu miestneho rozvoja, rozhodovať o prideľovaní svojich finančných prostriedkov a riadiť ich. MAS by mala združovať verejných a súkromných partnerov, byť dobre vyvážená a zastupovať existujúce miestne záujmové skupiny, ktoré vzišli z rôznych sociálno-ekonomických sektorov v oblasti.

- MAS rozhoduje o smerovaní a obsahu stratégie miestneho rozvoja vidieka a robia rozhodnutia o rôznych projektoch, ktoré sa majú financovať.

- Najaktívnejší vidiecki aktéri v miestnych iniciatívach:

a) profesionálne a stavovské organizácie a zväzy (zastupujúce farmárov, odborníkov z iných oblastí a mikropodniky),
b) obchodné združenia,
c) občania, obyvatelia a ich miestne organizácie,
d) miestni politickí predstavitelia,
e) environmentálne združenia,
f) poskytovatelia kultúrnych, zdravotníckych a obecných služieb vrátane médií,
g) združenia zamerané na mladých ľudí, ženy, dôchodcov a iné ohrozené skupiny obyvateľstva,
h) mladí ľudia.

- Od miestnej akčnej skupiny sa očakáva, že:

a) spojí príslušné záujmové skupiny oblasti okolo spoločného projektu,
b) má rozhodovaciu autonómiu a schopnosť sviežeho pohľadu na miestne zdroje,
c) spojí rôzne opatrenia,
d) je schopná skúmať príležitosti ponúkané miestnou zmesou zdrojov,
e) je otvorená novátorským myšlienkam,
f) je schopná spojiť a integrovať samostatné sektorové prístupy.

Znak č. 4. Uľahčovanie inovácie

- LEADER môže hrať cennú úlohu v stimulačných a novátorských prístupoch k rozvoju vidieckych oblastí. Túto inováciu podnecuje aj to, že MAS sú v rozhodovaní o akciách, ktoré chcú podporiť, slobodné a flexibilné.

- Zavedenie prístupu LEADER s jeho siedmimi znakmi môže byť inováciou v tvorbe samotných politík, ktoré môžu generovať novátorské akcie originálnou metódou realizácie prijatej politiky. Napríklad, uvedený prístup zdola nahor môže podnecovať vznik nových nápadov na projekty, ktoré môže potom podporiť MAS, lebo nie je viazaná fixnou ponukou opatrení. Prijímanie informačných a komunikačných technológií vo vidieckych oblastiach sa môže stať dôležitým kanálom pre širší prístup vidieckeho obyvateľstva k inováciám.

Znak č. 5. Integrované a viacsektorové akcie

Akcie a projekty obsiahnuté v miestnych stratégiách by mali byť prepojené a koordinované ako súdržný celok. Integrácia sa môže týkať akcií vykonávaných v jedinom sektore, všetkých akcií programu, alebo osobitných skupín akcií alebo, čo je najdôležitejšie, realizovaných v spojení medzi rôznymi ekonomickými, spoločenskými, kultúrnymi, ekologickými aktérmi a zainteresovanými sektormi.

Znak č. 6. Vytváranie sietí

Vytváranie sietí zahŕňa výmenu dosiahnutých výsledkov, skúseností a know-how medzi skupinami LEADER, vidieckymi oblasťami, správami a organizáciami zainteresovanými na rozvoji vidieka v rámci EÚ bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú priamymi príjemcami pomoci LEADER-u. Vytváranie sietí je prostriedkom prenosu osvedčených postupov, šírenia inovácie a budovania na poučeniach z miestneho rozvoja vidieka. Vytváranie sietí zlepšuje spojenia medzi ľuďmi, projektmi a vidieckymi oblasťami, a tak môže pomôcť prekonať izoláciu, ktorej čelia niektoré vidiecke regióny. Môže pomáhať podnecovať projekty spolupráce tým, že vytvára kontakty medzi skupinami LEADER. Existujú rôzne druhy sietí: inštitucionálne, vnútroštátne, regionálne a miestne siete.

Znak č. 7. Spolupráca

- Spolupráca znamená viac než len vytvorenie siete. Znamená, že miestna akčná skupina pracuje na spoločnom projekte s inou skupinou LEADER alebo so skupinou s podobným prístupom v inom regióne, členskom štáte alebo dokonca v tretej krajine. Spolupráca môže pomôcť skupinám LEADER rozšíriť ich miestne činnosti. Môže im umožniť vyriešiť určité problémy alebo pridať hodnotu miestnym zdrojom.

- Projekty spolupráce nie sú len jednoduchou výmenou skúseností. Musia obsahovať konkrétny spoločný projekt, ideálne riadený pod spoločnou štruktúrou. V rámci LEADER-u sú možné dva rôzne druhy spolupráce:

a) národná spolupráca – znamená spoluprácu medzi rôznymi vidieckymi oblasťami v rámci členského štátu, môže prebiehať medzi skupinami LEADER a je otvorená aj pre ďalšie miestne skupiny používajúce podobný účastnícky prístup,
b) nadnárodná spolupráca – znamená spoluprácu medzi skupinami LEADER z aspoň dvoch členských štátov, alebo so skupinami v tretích krajinách, ktoré sledujú podobný prístup.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022