Európske inovačné partnerstvo (EIP)

Európske inovačné partnerstvo (EIP)

Európske inovačné partnerstvo (EIP) možno chápať ako inovatívny prístup k zlepšeniu transferu inovácií medzi výskumnou a aplikačnou sférou. EIP je zamerané na zabezpečovanie spoločenských prínosov a rýchlu modernizáciu a malo by poskytovať vhodné podmienky pre spoluprácu výskumných a inovačných partnerov a pre dosahovanie lepších a rýchlejších výsledkov v porovnaní s existujúcimi prístupmi. Jedným z kľúčových aspektov je posilnenie vzájomnej spolupráce a riešenie problémov prostredníctvom prepojení na sieť EIP (EIP Network). Cieľom je vyriešiť špecifický problém a následne diseminovať riešenie spolu s jeho alternatívami aj iným relevantným hráčom. 

EIP pokrývajú nasledovné oblasti:

 1. Aktívne a zdravé starnutie -  EIP on Active & Healthy Ageing (ďalej len "EIP AHA") sa zaoberá jednou z najaktuálnejších spoločenských výziev európskeho kontinentu - starnutie populácie. Zameriava sa na rôzne aktivity spojené so zabezpečením zdravého, aktívneho a nezávislého starnutia občanov EÚ, vývoj a výrobu produktov s tým spojených, ako  aj na zlepšenie efektivity a udržateľnosť sociálnych a zdravotných systémov. Dôležitým ohľadom je tiež posilnenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu prostredníctvom obchodu a expanziou na nové trhy. Viac v anglickom jazyku EIP on Active & Healthy Ageing
 1. Inteligentné mestá a obce – EIP on Smart Cities and Communities (ďalej len "EIP SCC") usiluje o vytváranie inovatívnych riešení pre environmentálne, spoločenské a zdravotnícke výzvy, ktorým čelia súčasné európske mestá. Svoje úsilie chce dosiahnuť prostredníctvom vzájomnej interakcie informačných a komunikačných technológií, pokročilého spôsobu riadenia dopravy a šetrného energetického manažmentu. EIP SCC sa sústreďuje taktiež na prekonanie prekážok brániacich vzniku tzv. "Smart cities", kofinancovania pilotných projektom a pomoc pri koordinácii činnosti už existujúcich iniciatív a projektov tým, že zabezpečí spoločné zdieľanie finančných zdrojov. Viac v anglickom jazyku EIP on Smart Cities and Communities
 1. Voda - EIP on Water sa zameriava na podporu vývoja inovatívnych riešení súvisiacich s hlavnými európskymi a globálnymi výzvami v otázke vodohospodárstva. Partnerstvo zároveň usiluje o to, aby dané inovácie našli uplatnenie na trhu v rámci EÚ aj mimo nej. Vyššie popísaných cieľov chce dosiahnuť vytvorením a stimulovaním spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom, mimovládnymi organizáciami a širokou verejnosťou. Tomuto účelu majú slúžiť najmä novovytvorené akčné a pracovné skupiny. Viac v anglickom jazyku EIP on Water
 1. Nerastné suroviny/zdroje - EIP on Raw Materials reflektuje dve hlavné iniciatívy Európskej komisie - "Únia inovácií" a "Surovinovo efektívna Európa". Ich hlavným cieľom je to, aby sa priemyselný sektor členských štátov EÚ podieľal do roku 2020 s 20% príspevkom na celkovom HDP EÚ. Cieľom je dosiahnuť zníženie závislosti Európy na dovoze surovín, stimulácia produkcie aj exportu, znovuzískanie jedného z popredných postavení v oblasti surovín vo svete a tiež zmiernenie dopadov tohto odvetvia na životné prostredie i spoločnosť. Viac v anglickom jazyku Raw Materials
 1. Poľnohospodárska udržateľnosť a produktivita - EIP Agricultural Productivity and Sustainability (ďalej len "EIP AGRI") usiluje o zabezpečenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti európskeho poľnohospodárskeho a lesníckeho sektora. Kladie si za cieľ zabezpečiť stabilné dodávky potravín, krmív a bio-materiálov, a to existujúcich aj nových. Ďalej sa sústreďuje na udržateľný a ekologický šetrný manažment so základnými prírodnými zdrojmi potrebnými pre poľnohospodárstvo. V rámci dosiahnutia vyššie uvedeného počíta EIP AGRI s nutnosťou posilniť väzbu medzi výskumnou sférou a praxou (poľnohospodári, spracovateľské podniky, rôzne poradné či neziskové organizácie). Viac v anglickom jazyku EIP Agricultural Productivity and Sustainability.

EIP je kľúčovou iniciatívou Inovačnej únie, ktorá špecifikuje EIP ako nový nástroj na posilňovanie inovácií prostredníctvom prepájania existujúcich politík a nástrojov. Adresuje hlavné spoločenské výzvy, ktoré sú spoločné pre celú Európu a snaží sa o nachádzanie inovatívnych a nových riešení. EIP má poskytovať riešenia spoločenských výziev na základe:

 • prepojenia existujúcich opatrení a iniciatív zameraných na inovácie,
 • zlepšenia komunikácie medzi účastníkmi a vytvorenia prepojenia medzi vedecko-výskumnou komunitou a praxou,
 • poskytnúť EÚ pridanú hodnotu prostredníctvom sieťovania,
 • zlepšiť efektivitu a synergie existujúcich nástrojov. 

 

Podpora EIP je zabezpečovaná prostredníctvom nasledovných politík a programov:

 1. Program rozvoja vidieka:
 • Opatrenie Spolupráca (zakladanie operačných skupín)
 • Pilotné a demonštračné projekty
 • Prenos poznatkov a poradenské služby
 • Investície
 1. Výskumná politika EÚ (HORIZON 2020)
 • Výskumné projekty podporujúce znalostnú základňu,
 • Podpora inovačných klastrov a partnerských projektov
 • Podpora inovačných brokerov a inovačných centier
 • Experimenty na farmách
 1. Národné programy
 2. Súkromné zdroje

Z pohľadu Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 je kľúčovou najmä téma poľnohospodárskej udržateľnosti a produktivity, ktorá zahŕňa najmä:

 • efektívne, produktívne poľnohospodárstvo priateľské k životnému prostrediu a klíme,
 • stabilnú ponuku potravín, krmív a biomateriálov – existujúcich aj nových,
 • zlepšenie prístupu k ochrane životného prostredia, prispôsobovanie sa klimatickým zmenám a ich zmierňovanie,
 • prepájanie výskumu, technológií, farmárov a poradenstva. 

 

Kontaktný bod pre EIP-AGRI siete

EIP-AGRI Service Point pôsobí ako sprostredkovateľ v rámci EIP-AGRI siete. Jeho cieľom je zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi všetkými  záujemcami o inováciu poľnohospodárstva: poľnohospodárov, výskumníkov, poradcov, podnikateľov, ekologické skupiny, záujmové skupiny spotrebiteľov a ďalšie mimovládne organizácie.

Novinky z EIP-AGRI nájdete v Tlačovom servise  EIP - AGRI Newsletter on Agriculture & Innovation

Kontakt:
EIP-AGRI Service Point, Avenue de la Toison d’Or 72 - 1060 Brussels – Belgium
Telefón: +32 2 543 73 48
E-mail: [email protected]
webové sídlo: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/EIPAGRISP

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022