EIP a Program rozvoja vidieka PRV SR 2014 - 2020

Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP

PRV SR v období 2014 – 2020 svojimi opatreniami taktiež prispieva k rozvoju inovácií a k spolupráci subjektov v pôdohospodárstve. V rámci inovačných politík je PRV SR 2014 - 2020 doplnkovým programom k nosným európskym (HORIZON 2020 a COSME) a  národným programom (Operačný program Výskum a inovácie). OP Výskum a inovácie je zameraný najmä na podporu infraštruktúry výskumu, vývoja a inovácií a podporu transferu technológií. Vedecko-výskumná a inovačná infraštruktúra by mala slúžiť ako základňa aj pre prenos poznatkov, technológií a inovácií v rámci pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

PRV SR 2014 - 2020 stavia na existujúcej výskumnej infraštruktúre a formou spolupráce bude vytvárať prostredie na podporu inovácií, prenos poznatkov do praxe, transfer technológií, na podporu inkubátorov, start-up a spin off firiem a tvorbu a rozvoj klastrov vrátane pilotných inovačných aktivít. 

Hlavnými tematickými prioritami pre podporu inovácií vo vidieckych oblastiach sú:

 • zvyšovanie konkurencieschopnosti pôdohospodárstva,
 • manažment udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov a klimatických zmien,
 • rovnovážny územný rozvoj vidieckych oblastí.

Na posilnenie prepojenia poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva s výskumom a inováciami je prioritne využité Podopatrenie 16.1 – Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva.

Podopatrenie vytvára podmienky na podporu tvorby spoločných vedeckých a rozvojových klastrov a zakladanie operačných skupín v rámci Európskeho inovačného partnerstva (EIP) vrátane podpory investičných aktivít. Takto vytvorené klastre budú mať lepšiu možnosť zapojiť sa do Európskeho výskumného priestoru, vznikajúcich medzinárodných partnerstiev, ako aj vedeckej iniciatívy Spoločného výskumného centra EK pre tvorbu európskych politík v oblasti pôda, voda, vzduch a bioenergie. 

 

Stručná charakteristika podopatrenia:

Operačné skupiny EIP sú súčasťou Európskeho inovačného partnerstva (EIP) zameraného na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť, ktoré:

a) podporuje vytvorenie odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ktoré efektívne využívajú zdroje, sú hospodársky životaschopné, produktívne a konkurencieschopné, produkujú málo emisií, sú šetrné a odolné voči klíme, smerujú k agro-ekologickým výrobným systémom a fungujú v harmónii so základnými prírodnými zdrojmi, od ktorých poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo závisia;
b) pomáha poskytovať stabilnú a udržateľnú dodávku potravín, krmív a biomateriálov, vrátane existujúcich aj nových druhov;
c) zlepšuje postupy zamerané na ochranu životného prostredia, adaptáciu na zmenu klímy a na jej zmierňovanie;
d) stavia mosty medzi najnovšími poznatkami výskumu a technológiami a poľnohospodármi, obhospodarovateľmi  lesov, vidieckymi komunitami, podnikmi, MVO a poradenskými službami.

EIP zamerané na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť sa usiluje dosiahnuť svoje ciele:

a) vytvorením pridanej hodnoty prostredníctvom lepšieho prepojenia výskumu s poľnohospodárskou praxou a podporením širšieho používania dostupných inovačných opatrení;
b) podporou  rýchlejšieho a širšieho zavedenia inovačných riešení do praxe a
c) informovaním vedeckej obce o potrebách poľnohospodárskej praxe v oblasti výskumu.

 

Operačné skupiny EIP sú tvorené zainteresovanými subjektmi, ako poľnohospodári, výskumníci, poradcovia a podniky zapojené do odvetvia poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva, ktoré sú dôležité pre dosiahnutie cieľov EIP. Operačné skupiny EIP si stanovia vnútorné postupy, ktorými zabezpečia aby ich operácie a rozhodovania boli transparentné a aby predchádzali situáciám konfliktu záujmov.

 

Medzi úlohy operačných skupín EIP patrí vypracovanie plánu, ktorý obsahuje:

a) opis inovačného projektu, ktorý sa má vyvinúť, testovať, prispôsobiť alebo vykonávať;
b) opis očakávaných výsledkov a prínosu k cieľu EIP, ktorým je zvýšenie produktivity a udržateľné riadenie zdrojov.
Operačné skupiny EIP pri vykonávaní svojho inovačného projektu: prijímajú rozhodnutia o vypracovaní a vykonávaní inovačných opatrení a vykonávajú inovačné opatrenia pomocou opatrení financovaných prostredníctvom programov rozvoja vidieka. Operačné skupiny EIP šíria výsledky svojho projektu, a to najmä prostredníctvom siete EIP.

 

Operačné skupiny EIP môžu byť zamerané na:

a)  tvorbu pilotných projektov;
b) vývoj nových výrobkov, postupov, procesov a technológií v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva;
c) spoluprácu medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii spoločných pracovných procesov, spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu, ktoré súvisia s vidieckym cestovným ruchom, a/alebo ich uvádzania na trh;
d) na horizontálnu a vertikálnej spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov;
e) spoločnú činnosť realizovanú v záujme zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na ňu;
f) spoločné prístupy k environmentálnym projektom a súčasným environmentálnym postupom vrátane efektívneho vodného hospodárstva, využívania energie z obnoviteľných zdrojov a ochrany poľnohospodárskych krajinných oblastí;
g) horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca v rámci udržateľnej produkcie biomasy na použitie v oblasti potravinárstva, výroby energie a priemyselných procesov;
h) vykonávanie iných stratégií miestneho rozvoja, ako sú stratégie vymedzené v článku 2 ods. 19 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, zameraných na jednu alebo viac priorít Únie pre rozvoj vidieka, a to najmä prostredníctvom iných skupín verejných a súkromných partnerov, ako sú vymedzené v článku 32 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;
i) diverzifikáciu poľnohospodárskych činností smerom k činnostiam súvisiacim so zdravotnou starostlivosťou, sociálnou integráciou, poľnohospodárstvom podporovaným komunitou a so vzdelávaním o životnom prostredí a výžive.

Operačné skupiny EIP budú pri riešení uvedenej problematiky podporené vždy z podopatrenia 16.1 aj keď  riešia aj problematiku popísanú v ostatných podopatreniach opatrenia 16. Pomoc môže byť pomoc môže byť poskytnutá tak na zriadenie prevádzkového skupiny EIP a pre realizáciu svojho projektu. Operačné skupiny EIP nemusia riešiť problém komplexne, môžu byť zamerané aj na úzku špecifickú časť.

 

Prijímatelia: najmenej 5 subjektov, ktorých spolupráca je:

 • medzi rôznymi aktérmi v poľnohospodárstve, potravinovom reťazci , v lesnom hospodárstve, alebo v sektore cestovného ruchu a rozvoji vidieka na území EÚ a medzi inými aktérmi, ktorí prispievajú k splneniu cieľov a priorít politiky rozvoja vidieka vrátane medziodvetvových organizácií, mimovládnych neziskových organizácií a výskumných organizácií;
 • zameraná na zriadenie a prevádzku operačných skupín EIP pre produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a rozvoj vidieka;
 • zameraná na vytváranie klastrov a sietí.

 

Oprávnené náklady: na podporu v rámci  danej operácie  sú oprávnené tieto náklady:

 • náklady na štúdie o príslušnej oblasti, realizačné štúdie a vypracovanie podnikateľského plánu, plánov  alebo inej stratégie
 • náklady na oživenie príslušnej oblasti s cieľom zabezpečiť uskutočniteľnosť projektu, ktorý zrealizuje operačná skupina EIP zameraného na poľnohospodársku produktivitu  a udržateľnosť;
 • prevádzkové náklady na spoluprácu;
 • priame náklady na konkrétne projekty spojené s vykonávaním podnikateľského plánu, plánu v oblasti životného prostredia a inej stratégie miestneho rozvoja, alebo na iné činnosti zamerané na inovácie, vrátane testovania, nevyhnutných investičných nákladov, nákladov na šírenie dosiahnutých poznatkov.

Oprávnenosť výdavkov je stanovená v čl. 65 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a v čl. 60-61 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a bude bližšie špecifikovaná v príručke pre žiadateľa.

 

Podmienky oprávnenosti:

 • Operačné skupiny EIP vznikajú za účelom riešenia konkrétneho praktického problému/výzvy, pričom naň hľadajú inovatívne riešenie a keď ho nájdu, projekt sa končí. Podpora nebude poskytnutá pre vytvorenie a prevádzkovanie skupín, ktoré len "vedú diskusiu" o konkrétnych problémoch, no bez výsledkov;
 • Oprávnené sú činnosti, ktoré zabezpečia zriadenie operačných skupín EIP  alebo činnosti, ktoré sú pre ne nové  a doteraz ich nerealizovali. Finančné prostriedky nemôžu byť poskytnuté na podporu už zavedenej činnosti vykonávanej v sieti či klastri;
 • Podpora sa poskytne iba v prípade, že skupina preukázateľne vykonáva projekt, ktorý je zameraný na priority politiky rozvoja vidieka.  Výsledky spolupráce v rámci operačných skupín EIP budú zverejnené v súlade s čl. 57 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 1305/2013 najmä cez Sieť Európskeho Inovačného Partnerstva;
 • Je nutné dodržanie všeobecných podmienok oprávnenosti uvedených v kapitole 8.1.3. Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

 

Miera podpory celkových oprávnených výdavkov: 100 %. Podporu je možno poskytovať ako celkovú sumu, ktorá zahŕňa náklady na spoluprácu a náklady na vykonávané projekty. Keď sa pomoc vypláca ako celková suma a vykonávaný projekt je projektom typu, na ktorý sa vzťahuje iné opatrenie nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, uplatní sa maximálna výška a miera pomoci. Zároveň je možné uvedené výdavky priamo realizovať prostredníctvom týchto opatrení  s výškou a mierou podpory definovanou v tomto programe a realizovať tak integrovaný projekt.
 
Druh podpory: grant (nenávratný finančný príspevok), možnosť poskytnutia zálohovej platby do max. 50% oprávnených výdavkov v prípade investícií.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022