Centrálna jednotka NSRV SR

Centrálna jednotka NSRV

 

Základné údaje

Centrálna jednotka NSRV SR je zriadená v rámci Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií v Nitre. V súčasnosti má 11 pracovníkov, ktorých pracovná náplň zahŕňa poskytovanie poradenstva a informácií k výzvam PRV SR 2014 - 2022 a Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 - 2027, realizovanie národných aktivít ako napr. konferencií, seminárov a workshopov zameraných na rozvoj vidieka a kľúčové témy v oblasti poľnohospodárstva, koordináciu aktivít na regionálnej úrovni, podporu pri príprave a realizácii projektov spolupráce, zber a propagáciu príkladov dobrej praxe, vydávanie odborných publikácií a ďalších tlačovín, zber a poskytovanie informácií o realizácii PRV SR 2014 - 2022 a Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 - 2027, propagáciu NSRV a jej aktivít, aktualizáciu webového sídla, komunikáciu s Európskou sieťou pre rozvoj vidieka, vypracovávanie analýz a prieskumov na základe požiadaviek RO, resp. EU CAP Network apod.

Činnosť

Aktivity NSRV SR sú vykonávané prostredníctvom ročných pracovných programov centrálnej jednotky NSRV SR.

Centrálna jednotka NSRV sa venuje hlavne koordinácii aktivít plánovaných a realizovaných na národnej úrovni, udržiavaniu kontaktov s členmi NSRV, rozširovaniu počtu členov, distribúciu aktuálnych informácií o rozvoji vidieka, prenos informácií z úrovne Európskej siete rozvoja vidieka, Riadiaceho orgánu PRV SR 2014 - 2022, zabezpečovaniu spätnej väzby, výmenu skúseností, podporu nadväzovania kontaktov pre národnú a nadnárodnú spoluprácu, zber a prezentáciu príkladov dobrej praxe v procese implementácie PRV SR 2014 - 2022 tak na národnej ako aj na regionálnej úrovni prostredníctvom rôznych informačných kanálov (tlačoviny, výstavy, médiá), hodnotenie miestnych akčných skupín v SR, zber informácií potrebných k hodnoteniu Programu, vypracovanie analýz a prieskumov na základe požiadaviek RO, resp. Európskej siete SPP (EU CAP Network). 

Aktivity na centrálnej úrovni sú rozdelené do 4 základných kategórií, ktoré zahŕňajú čiastkové aktivity:

1. Vzdelávacie a informačné aktivity

  • Vzdelávacie a informačné aktivity na centrálnej úrovni

2. Národná a nadnárodná spolupráca

  • Národná a nadnárodná spolupráca na centrálnej úrovni
  • Účasť na zasadnutiach Európskej siete rozvoja vidieka, koordinačného výboru Európskej siete rozvoja vidieka a podvýboru pre LEADER
  • Účasť na medzinárodných konferenciách
  • Stretnutia tímu

3. Propagácia NSRV

  • Údržba web stránky
  • Propagačné predmety
  • Účasť na výstavách
  • Tlačoviny
  • Propagácia prostredníctvom médií (rozhlas, TV)

4. Zber a poskytovanie informácií

Pripravované aktivity

Zrealizovaná činnosť

Kontakty

NSRV SR – centrálna jednotka
Akademická 4
949 01 Nitra

V prípade záujmu o osobné stretnutie či poradenstvo si prosím vopred dohodnite termín telefonicky alebo e-mailom. 

0918 987 704

[email protected]

 

Riaditeľka Odboru Národnej siete rozvoja vidieka SR

Mgr. Vladimíra Gudábová
Tel.kontakt: 0915 701 076
e-mail: [email protected]

 

Ing. Márius Charizopulos
Tel.kontakt: 0908 290 667
e-mail: [email protected]

 

Anežka Kopečná
Tel.kontakt: 0918 564 654
e-mail: [email protected]

 

Ing. Anna Košíková, PhD.
Tel.kontakt: 0908 931 207
e-mail: [email protected]

 

Ing. Šimon Mikláš
Tel.kontakt: 0905 829 988
e-mail: [email protected]

 

Ing. Martina Verešová, PhD.
Tel.kontakt: 0908 512 992
e-mail: [email protected]

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022