FAQ - Často kladené otázky

Často kladené otázky

Čo je Národná sieť rozvoja vidieka?

NSRV SR spája organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka a plynulej implementácii PRV SR 2014 - 2020 v zmysle čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka z EPFRV a čl. 5 Princíp partnerstva a viacúrovňová správa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Priamo spolupracuje s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) i Európskou sieťou SPP.

Dovoľujeme si vám priblížiť poslanie a činnosť Centrálnej jednotky NSRV SR (CJ NSRV SR) a Regionálnych pracovísk NSRV SR, s pôsobnosťou v rámci jednotlivých krajov Slovenska, pre programové obdobie 2014 - 2022.

Pre programové obdobie rokov 2014 - 2022 sa hostiteľským orgánom jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR stala Agentúra pre rozvoj vidieka so sídlom v Nitre.

Neskôr, od 1.1.2023 sa hostiteľskou organizáciou NSRV SR stáva Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI). Činnosť je vykonávaná prostredníctvom Odboru Národnej siete rozvoja vidieka SR.

IZPI vznikol  dňa 1. 1. 2023 v zmysle rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 8570/2022-250 začlenením Agroinštitútu Nitra, štátny podnik do štátnej príspevkovej organizácie Agentúry pre rozvoj vidieka a zmenou názvu Agentúry pre rozvoj vidieka na Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií. IZPI je príspevková organizácia zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

Okrem centrálnej jednotky je súčasťou NSRV SR 9 regionálnych pracovísk, ktoré pôsobia na území Slovenska, v jednotlivých krajoch.

Aké sú hlavné úlohy NSRV?

Činnosť NSRV SR je zameraná na 4 špecifické ciele, ktoré budú priebežne implementované prostredníctvom rôznych čiastkových aktivít:

  • zber a poskytovanie informácií - poradenské a informačné služby pre beneficientov PRV SR 2014 - 2022, databáza zrealizovaných projektov, zber príkladov dobrej praxe;
  • vzdelávacie a informačné aktivity - realizácia odborných seminárov, workshopov, konferencií na aktuálne témy z oblasti rozvoja vidieka (k aktuálnym výzvam, vidieckemu cestovnému ruchu, zlepšeniu kvality života na vidieku apod.), kontaktný bod v rámci aktivít LEADER/CLLD pre miestne akčné skupiny a ďalších vidieckych partnerov;
  • národná a nadnárodná spolupráca - zahraničné tematické odborné exkurzie, študijné cesty, výmena skúseností, účasť na stretnutiach národných vidieckych sietí a na medzinárodných konferenciách, stretnutia tímu apod.
  • propagácia - aktívna účasť na poľnohospodárskych výstavách, webová stránka, časopis Spravodajca NSRV, publikácie, tlačoviny.

Kde nájdete pracoviská NSRV?

Štruktúra NSRV pozostáva z Centrálnej jednotky NSRV, ktorá je zriadená v rámci IZPI a 9 regionálnych pracovísk v jednotlivých krajoch SR. Adresy a kontakty nájdete v sekcii Kontakty.

Prečo sa stať členom NSRV?

Informácie a aktivity poskytované NSRV sú prístupné a otvorené pre všetkých záujemcov. Registrovaní členovia NSRV budú dostávať informácie na svoje e-mailové adresy o novinkách a pripravovaných aktivitách z oblastí, ktoré ich zaujímajú, budú oslovovaní pri dotazníkoch a prieskumoch, budú mať možnosť vyjadriť svoje názory k aktivitám siete a pod. V prípade záujmu budú dostávať Spravodajcu NSRV (štvrťročný informačný materiál) v tlačenej forme poštou na svoju adresu.

Kto sa môže prihlásiť za člena NSRV?

Za člena NSRV sa môžu prihlásiť organizácie, firmy, obce, zduženia, jednotlivci, ktorí sú aktívni v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Členstvo je bezplatné.

Ako sa stať členom NSRV?

Vyplnením prihlášky, ktorú je možno získať na Centrálnej jednotke NSRV v Nitre, alebo od niektorého z regionálnych koordinátorov NSRV, poštou, prípadne vyplnením formulára, ktorý nájdete v dolnej časti tejto web stránky a zašlete e-mailom alebo poštou na centrálnu kanceláriu NSRV alebo na príslušnu regionálnu anténu NSRV SR.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022