Regionálne antény

Regionálne antény pre programové obdobie 2014 - 2020

Základné údaje

Okrem centrálnej jednotky úlohy NSRV SR vykonávalo 8 decentralizovaných jednotiek siete NSRV/ regionálne antény. Regionálne antény NSRV SR pôsobili v 8 regiónoch Slovenska – v bratislavskom, trnavskom, nitrianskom, trenčianskom, banskobystrickom, žilinskom, prešovskom a v košickom kraji. 

Regionálne antény ukončili svoju činnosť k 31.10.2022.

Činnosť

Aktivity regionálnych antén pozostávajú zo 3 hlavných kategórií:

  1. Vzdelávacie a informačné aktivity
  1. Národná a nadnárodná spolupráca

2.1 Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014 - 2020 v rámci SR alebo stretnutie so zahraničnými partermi k PRV v SR
2.2 Odborné exkurzie do zahraničia  zamerané na témy PRV  SR 2014 - 2020
2.3 Účasť regionálneho koordinátora NSRV na medzinárodných podujatiach organizovaných Európskou sieťou pre rozvoj vidieka a/alebo národnými  vidieckymi sieťami iných členských štátov EÚ
2.4 Národná a nadnárodná spolupráca na regionálnej úrovni

  1. Propagácia

3.1 Výstavy – účasť na výstavách zameraných na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
3.2 Propagačno – informačné aktivity

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020