Čo je NSRV SR

Čo je NSRV SR

 

Predstavenie NSRV SR

NSRV SR spája organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka a plynulej implementácii PRV SR 2014 - 2020 v zmysle čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka z EPFRV a čl. 5 Princíp partnerstva a viacúrovňová správa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Priamo spolupracuje s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) i Európskou sieťou pre spoločnú poľnohospodársku politiku.

Súčasťou Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 je zriadenie a prevádzka národnej siete rozvoja vidieka (NSRV) financovanej z technickej pomoci programu. Pre programové obdobie rokov 2014 - 2020 sa hostiteľským orgánom jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR stala Agentúra pre rozvoj vidieka so sídlom v Nitre, ktorá bola príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s celoslovenskou pôsobnosťou. Túto funkciu vykonávala aj v uplynulom programovom období, čím mohla nadviazať na úspešne zrealizované aktivity NSRV SR v programovom období 2007 - 2013, v ktorom bolo poskytnutých takmer 10 700 poradenstiev a konzultácií, zrealizovaných vyše 400 vzdelávacích aktivít a aktivít národnej a nadnárodnej spolupráce a 230 podujatí propagačného charakteru, spolu pre viac ako 11 000 účastníkov.

Od 1.1.2023 sa hostiteľskou organizáciou NSRV SR stáva Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI). Činnosť je vykonávaná prostredníctvom Odboru Národnej siete rozvoja vidieka SR.

IZPI vznikol  dňa 1. 1. 2023 v zmysle rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 8570/2022-250 začlenením Agroinštitútu Nitra, štátny podnik do štátnej príspevkovej organizácie Agentúry pre rozvoj vidieka a zmenou názvu Agentúry pre rozvoj vidieka na Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií. IZPI je príspevková organizácia zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

Členstvo v NSRV SR je otvorené pre všetky cieľové skupiny žiadateľov a zainteresované tretie strany vo vzťahu ku všetkým opatreniam v rámci PRV SR 2014-2022 a v nadväznosti na čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 je súčasťou siete aj partnerstvo v zmysle čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. NSRV SR spolupracuje s inými formálnymi a neformálnymi sieťami, ktoré prispievajú ku kvalitnej implementácii ostatných Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Rovnako sa podieľa na činnostiach a výzvach Európskej siete pre spoločnú poľnohospodársku politiku.

Hlavné ciele a činnosti NSRV SR

NSRV SR v období 2014 - 2022 bude spájať organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka za účelom správnej a plynulej implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 v zmysle čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka z EPFRV a čl. 5 Princíp partnerstva a viacúrovňová správa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Hlavným cieľom národnej siete je:

 1. zvýšiť účasť zainteresovaných strán na vykonávaní rozvoja vidieka;
 2. zlepšiť kvalitu vykonávania programov rozvoja vidieka;
 3. informovať širšiu verejnosť a potenciálnych prijímateľov o politike rozvoja vidieka a o možnostiach financovania;
 4. podporovať inovácie v poľnohospodárstve, výrobe potravín, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach;

Hlavné činnosti NSRV SR sú uvedené v akčnom pláne, zohľadňujú ciele PRV a pokrývajú:

 1. činnosti pokiaľ ide o zber príkladov projektov, ktoré zahŕňajú všetky priority programov rozvoja vidieka;
 2. činnosti pokiaľ ide o uľahčovanie tematických a analytických výmen medzi zainteresovanými stranami v oblasti rozvoja vidieka, spoločné využívanie a šírenie zistení;
 3. činnosti pokiaľ ide o poskytovanie odbornej prípravy a vytváranie sietí pre miestne akčné skupiny a najmä technickú pomoc pre spoluprácu medzi územnými celkami a pre nadnárodnú spoluprácu, uľahčenie spolupráce medzi miestnymi akčnými skupinami a vyhľadávanie partnerov pre opatrenie uvedené v článku 35;
 4. činnosti pokiaľ ide o vytváranie sietí pre poradcov a služby na podporu inovácie;
 5. spoločné využívanie a šírenie zistení z monitorovania a hodnotenia;
 6. činnosti pokiaľ ide o komunikačný plán vrátane propagácie a informácií týkajúcich sa programu rozvoja vidieka po dohode s riadiacimi orgánmi a informácie a komunikačné činnosti zamerané na širšiu verejnosť;
 7. činnosti na zabezpečenie účasti na činnostiach Európskej siete pre rozvoj vidieka a prispenia k nim.

Z hlavných cieľov a činností NSRV SR vyplývajú tieto Špecifické ciele:

 1. Zber a poskytovanie informácií
 2. Vzdelávacie a informačné aktivity
 3. Národná a nadnárodná spolupráca
 4. Propagácia

ktoré sú realizované prostredníctvom týchto 7 nástrojov:

 1. Príklady dobrej praxe
 2. Poradenstvo
 3. Vzdelávacie aktivity
 4. Podpora zakladania tematických skupín a prenos informácií
 5. Spolupráca
 6. Web stránka, sociálne média, siete
 7. Publikácie, brožúry, letáky

Špecifické ciele NSRV SR sú implementované pomocou nasledovných čiastkových aktivít

 1. Databáza zrealizovaných projektov a zber príkladov dobrej praxe.
 2. Študijné cesty a exkurzie po príkladoch dobrej praxe.
 3. Plagáty, brožúry a iné tlačoviny o príkladoch dobrej praxe.
 4. Poskytovanie poradenstva a informácií k aktuálnym výzvam PRV SR 2014 – 2022.
 5. Informovanie širokej verejnosti a potenciálnych prijímateľov o politike rozvoja vidieka a o možnostiach financovania, šírenie informácií o opatreniach k rozvoju vidieka a podpora inovácií.
 6. Časopis Spravodajca NSRV SR.
 7. Zvýšenie zapojenia zainteresovaných strán do vykonávania politiky rozvoja vidieka prostredníctvom informácií poskytovaných na webovej stránke a v médiách.
 8. Prezentácia na výstavách a podujatiach zameraných na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v SR a v zahraničí.
 9. Založenie a koordinácia minimálne dvoch tematických pracovných skupín otvorených pre členov siete zameraných na problematiku poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.
 10. Databáza členov NSRV SR a poskytovanie otvoreného a bezplatného členstva v sieti.
 11. Spolupráca v oblasti vytvárania sietí MAS a technická pomoc pre spoluprácu medzi územnými celkami a pre nadnárodnú spoluprácu, Prehlbovanie spolupráce s inými sieťami, organizáciami a beneficientmi.
 12. Spolupráca s RO, platobnou agentúrou a inými štátnymi inštitúciami a slúžiť ako kontaktný bod v rámci aktivít LEADER/CLLD pre MAS a pre všetkých vidieckych partnerov, vytvorenie a prevádzka databázy MAS.
 13. Vypracovanie analýz a prieskumov na základe požiadaviek RO resp. EU CAP Network
 14. Účasť na podujatiach organizovaných ENRD, podvýborom pre LEADER, sieťou EIP a následné sprostredkovanie informácií pre beneficientov
 15. Stretnutia tímu NSRV SR a výmena skúseností s regionálnymi koordinátormi
 16. Organizovanie seminárov, tréningov, workshopov a konferencií zameraných hlavne  na témy politiky rozvoja vidieka, PRV - poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, LEADER/ CLLD a rozvoj vidieckych oblastí
 17. Činnosti pokiaľ ide o vzdelávanie a informovanie so zameraním na marginalizované skupiny obyvateľstva vrátane marginalizovaných rómskych komunít.

Štruktúra siete

Národná sieť rozvoja vidieka SR má centrálnu jednotku v rámci Inštitútu pôdohospodárskych znalostí a inovácií v Nitre.

Okrem centrálnej jednotky bolo súčasťou NSRV SR osem regionálnych antén, ktoré pôsobili na území Slovenska, v jednotlivých krajoch. Ich pôsobnosť bola ukončená k 31.10.2022.

V súčasnom období pôsobí v území deväť regionálnych informačno - poradenských pracovísk.

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022