Tematické pracovné skupiny EIP

Tematická pracovná skupina pre EIP

NSRV SR zriadilo Tematickú pracovnú skupinu pre EIP

Pracovná skupina predstavuje platformu pre uplatňovanie princípu partnerstva v rámci prípravy a implementácie podopatrenia 16.1 Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva Programu rozvoja vidieka SR  2014 - 2020  (ďalej len „PRV SR 2014 - 2020“).

Pracovná skupina má povinnosť riadiť sa príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi EÚ a Slovenskej republiky, ktoré upravujú využívanie fondov EÚ v programovom období 2014 – 2020, ako aj návrhmi všeobecne záväzných právnych predpisov EÚ, stratégiou Európa 2020, Pozičným dokumentom Európskej komisie pre Slovenskú republiku, základnými strategickými a koncepčnými dokumentmi na úrovni EÚ a Slovenskej republiky a Programom rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 - vlastný materiál.
Pracovná skupina v rámci svojej pôsobnosti plní najmä nasledujúce úlohy:

 • schádza sa na pravidelných zasadnutiach zvolávaných predsedom, pričom zasadnutia sú plánované minimálne dvakrát do roka;
 • rokuje o materiáloch a návrhoch potrebných na prípravu a implementáciu podopatrenia 16.1 PRV SR 2014 - 2020 (ďalej len „podopatrenia“) podľa návrhov predsedu;
 • rokuje o oficiálnych stanoviskách príslušnej právnickej osoby podľa čl. 3 ods. 5 tohto štatútu týkajúcich sa daného podopatrenia;
 • formuluje odporúčania pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „ministerstvo“);
 • pripomienkuje materiály vydané ministerstvom.

Pracovná skupina je založená na princípe partnerstva. Pracovná skupina má 26 zakladajúcich  členov:

 • ARVI - CJ NSRV – traja členovia (predseda, podpredseda, tajomník)
 • RA NSRV SR -  jeden zástupca z každej Regionálnej antény NSRV SR – spolu 8 členov
 • Vidiecka platforma -  jeden zástupca
 • ASYF (Združenie mladých farmárov na Slovensku) – dvaja zástupcovia
 • NLC (Národné lesnícke centrum) – dvaja zástupcovia
 • NPPC (Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum) – jeden zástupca
 • SPU (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre) – dvaja zástupcovia
 • Výskumné centrum Agrobiotech – jeden zástupca
 • SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) – jeden zástupca
 • ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska - jeden zástupca
 • AGB Beňuš, družstvo – jeden zástupca
 • CEPTA (Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy)  - jeden zástupca
 • Odbor lesníctva Slovenskej akadémie vied/ Združenie obecných lesov Slovenskej republiky – jeden zástupca
 • EKOTREND - zväz ekologického poľnohospodárstva – jeden zástupca

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022