Informácie k Opatreniu M08 PRV SR 2014 - 2020

Vyhodnotenie verejnej konzultácie k Základným parametrom pripravovaných výziev pre podopatrenie 8.5 PRV SR 2014 - 2022

NSRV SR dáva do pozornosti vyhodnotenie pripomienok k verejnej konzultácii Základných parametrov pripravovaných výziev pre podopatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov, pre činnosti:

-              Umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov

-              Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch.

Výzvu iniciovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s cieľom vyvolať čo najväčší záujem u obhospodarovateľov lesov o získanie investičnej podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022. Pripomienky a stanoviská k verejnej konzultácii bolo možné zasielať v termíne do 5. 8. 2021 prostredníctvom Národnej siete rozvoja vidieka SR.

Výsledné dokumenty budú predmetom konzultácie Monitorovacieho výboru pre PRV SR 2014 - 2022.

Ďakujeme za Vaše pripomienky

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022