Aktuálne informácie

ZÁLEŽÍ NÁM NA OCHRANE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie Vašich osobných údajov v súlade zo zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je pre nás prioritou. Preto by sme Vám radi poskytli dôležité informácie týkajúce sa spracovávania Vašich údajov v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a ktoré kladie nové požiadavky na ochranu osobných údajov.

Prečítajte si prosím užitočné informácie, ktoré Vám pomôžu zorientovať sa v problematike ochrany Vašich údajov.

Kto je Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií – hostiteľský orgán jednotky NSRV SR, Akademická 4, 949 01  Nitra, IČO: 34075381.

 

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a za akým účelom?

Vaše osobné údaje spracovávame len a výlučne za účelom vedenia databázy členov NSRV SR a poskytnutia lepšieho zákazníckeho servisu/služieb, ktoré zahŕňa hlavne posielanie občasníka Spravodajca NSRV SR, spravodajského formátu NEWSLETTER NSRV SR ako aj zasielanie ponúk vzdelávacích a propagačných aktivít a podujatí.

 

Aké osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracovávame len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu spracovania v rozsahu uvedenom v prihláške za člena NSRV SR.

Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vami udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý samozrejme môžete kedykoľvek odvolať na [email protected].

 

Aké sú Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov?

Máte právo:

  • na prístup k osobným údajom,
  • na opravu, resp. doplnenie údajov,
  • na výmaz údajov (byť zabudnutý),
  • na prenositeľnosť údajov,
  • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov,
  • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely marketingu,
  • na obmedzenie spracovávania údajov,
  • nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania
  • podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona č. 18/2018 Z.z.

Ak ako dotknutá osoba zistíte, že spracovávanie Vašich osobných údajov je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, máte právo požadovať od prevádzkovateľa alebo ním povereného sprostredkovateľa vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu.

 

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje nie sú sprístupňované tretím stranám okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Pôdohospodárska platobná agentúra a Regionálne antény NSRV SR (podľa kraja, v ktorom pôsobíte), ktorými sú: 

RA NSRV SR pre Organizácia zastrešujúca RA NSRV SR Sídlo RA NSRV SR 
Bratislavský kraj CEMI s.r.o. Starohájska 29, 851 02  Bratislava
Trnavský kraj Obviam regio 920 62  Horné Otrokovce č. 145
Nitriansky kraj PROUNION a. s. Piaristická 2, 949 01  Nitra
Trenčiansky kraj MVL Štefánek, s.r.o. Hlavná 1, 911 05  Trenčín
Banskobystrický kraj Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity - VOKA

Kremnička 53, 974 05  Banská Bystrica

Žilinský kraj J One, s.r.o. K cintorínu 561/45, 010 04  Žilina
Prešovský kraj MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Mukačevská 14 420/30, 080 01  Prešov

Košický kraj Krajská rozvojová agentúra Košického kraja Hellova 2, 040 11  Košice

 

Pre bližšie informácie a uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: [email protected].

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020