Aktuálne informácie

ZÁLEŽÍ NÁM NA OCHRANE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie Vašich osobných údajov v súlade zo zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je pre nás prioritou. Preto by sme Vám radi poskytli dôležité informácie týkajúce sa spracovávania Vašich údajov v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a ktoré kladie nové požiadavky na ochranu osobných údajov.

Prečítajte si prosím užitočné informácie, ktoré Vám pomôžu zorientovať sa v problematike ochrany Vašich údajov.

Kto je Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií – hostiteľský orgán jednotky NSRV SR, Akademická 4, 949 01  Nitra, IČO: 34075381.

 

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a za akým účelom?

Vaše osobné údaje spracovávame len a výlučne za účelom vedenia databázy členov NSRV SR a poskytnutia lepšieho zákazníckeho servisu/služieb, ktoré zahŕňa hlavne posielanie občasníka Spravodajca NSRV SR, spravodajského formátu NEWSLETTER NSRV SR ako aj zasielanie ponúk vzdelávacích a propagačných aktivít a podujatí.

 

Aké osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracovávame len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu spracovania v rozsahu uvedenom v prihláške za člena NSRV SR.

Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vami udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý samozrejme môžete kedykoľvek odvolať na [email protected].

 

Aké sú Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov?

Máte právo:

  • na prístup k osobným údajom,
  • na opravu, resp. doplnenie údajov,
  • na výmaz údajov (byť zabudnutý),
  • na prenositeľnosť údajov,
  • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov,
  • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely marketingu,
  • na obmedzenie spracovávania údajov,
  • nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania
  • podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona č. 18/2018 Z.z.

Ak ako dotknutá osoba zistíte, že spracovávanie Vašich osobných údajov je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, máte právo požadovať od prevádzkovateľa alebo ním povereného sprostredkovateľa vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu.

 

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje nie sú sprístupňované tretím stranám okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Pôdohospodárska platobná agentúra. 

Pre bližšie informácie a uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: [email protected].

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022