Výzvy pre podopatrenie 16.1

Výzva č. 1/2020

Založenie operačnej skupiny prebieha prostredníctvom dvojkolovej výzvy. 

V 1. kole schvaľuje MPRV SR obsahové námety - zámery projektov pre tvorbu operačných skupín.

 

Zoznam schválených/neschválených obsahových námetov v rámci výzvy č. 1/2020 pre opatrenie 16, podopatrenie 16.1 PRV SR 2014 – 2022

Zoznam prijatých obsahových námetov v rámci výzvy č. 1/2020 pre opatrenie 16, podopatrenie 16.1 PRV SR 2014 – 2020

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov pre podopatrenie 16.1 Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospod.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022