Videogalérie

Animované video: Príklady dobrej praxe PRV SR 2014 - 2020

Zrealizované projekty financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka Národná sieť rozvoja vidieka zaznamenáva v Databáze zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020, ktorá je dostupná na www.nsrv.sk.

Animované video: Príklady dobrej praxe PRV SR 2014 - 2020

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022