PRV SR 2014 – 2022

Výzva č. 22/PRV/2017 na Opatrenie 7, podopatrenie 7.4 - Doplnok informácií

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 7 / Podopatrenie 7.4 Výzvu č. 22/PRV/2017 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, vrátane všetkých jej príloh.

Riadiaci orgán PRV SR 2014 - 2020 prostredníctvom NSRV SR zverejňuje FAQ k danej výzve: 

Otázka: identifikovaná zmena pri maximálnych OV na 1 projekt pri aktivitách 4 a 5 (vymené hodnoty pri týchto aktivitách). Nejedná sa o omyl?

Odpoveď: v časti 1.4 Výška opravených výdavkov (OV) na jeden projekt sa nejedná o omyl ani preklep. Hodnoty minimálnej a maximálnej výšky OV na jeden projekt u všetkých aktivít v tabuľke sú správne.

 

Otázka: časť 1.6, bod 1: Žiadateľ v rámci tejto výzvy podáva ŽoNFP  vždy výhradne na konkrétnu aktivitu 1 až 7. Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy podať maximálne  2 ŽoNFP, z toho  maximálne 1 ŽoNFP za aktivitu 1, maximálne 1 ŽoNFP za jednu z aktivít 2 až 5, maximálne 1 ŽoNFP za  aktivitu  6. Aktivít je 6 nie 7?

Odpoveď:  v časti 1.6, bod 1 sa nachádza formálny preklep. Keďže aktivít vo výzve je 6, správne znenie bodu 1 v časti 1.6 je: Žiadateľ v rámci tejto výzvy podáva ŽoNFP  vždy výhradne na konkrétnu aktivitu 1 až 6. Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy podať maximálne  2 ŽoNFP, z toho  maximálne 1 ŽoNFP za aktivitu 1, maximálne 1 ŽoNFP za jednu z aktivít 2 až 5, maximálne 1 ŽoNFP za  aktivitu  6.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022