PRV SR 2014 – 2020

Výročná správa o vykonávaní PRV SR 2014 - 2022 za rok 2021

Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR zverejnila Výročnú správa o vykonávaní PRV SR 2014 - 2022 za rok 2021

Zhrnutie pre občanov:

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 bol schválený Európskou komisiou dňa 13. 02. 2015. PRV SR 2014-2020 sa zameriava na šesť hlavných priorít, medzi ktoré patrí:

1) podpora prenosu znalostí a inovácie,

2) zvýšenie životaschopnosti a konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov a presadzovanie inovačných poľnohospodárskych technológií a udržateľného obhospodarovania lesov,

3)   podpora organizácie potravinového reťazca vrátane spracovania poľnohospodárskych výrobkov a ich uvádzania na trh, dobrých životných podmienok zvierat a riadenia rizík v poľnohospodárstve,

4) obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov,

5) podpora efektívnosti zdrojov a podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy,

6) podpora sociálnej inklúzie, znižovania chudoby a hospodárskeho rozvoja vo vidieckych oblastiach.

Opatrenia, v rámci ktorých je možné získať podporu z PRV SR 2014-2022 sa delia na projektové opatrenia, neprojektové opatrenia (priame podpory) a technickú pomoc.

 

Významné skutočnosti ovplyvňujúce riadenie programu

Vykonávanie PRV SR 2014-2022 bolo v roku 2021 výrazne poznačené viacerými významnými udalosťami:

  1. Zmeny PRV spôsobené schválením prechodného obdobia
  2. Pozastavené platby Európskou komisiou a akreditácia PPA
  3. Realizácia nástroja EÚ na obnovu (EURI)

 

  1. V priebehu roku 2021 sa v dôsledku schválenia prechodného obdobia PRV SR 2014-2020 do konca roku 2022 priradili dodatočné alokácie EPFRV vo výške 575 476 047 € (ktoré boli pôvodne určené pre Strategický plán SPP 2021-2027) s možnosťou čerpania do 31.12.2025 (pravidlo n+3). Uvedené alokácie EPFRV spolu s národným spolufinancovaním (25 % v menej rozvinutých regiónoch a 47 % v iných regiónoch) predstavujú navýšenie rozpočtu súčasného PRV o 775 186 045,03 € verejných zdrojov. V súvislosti so zmenou alokácií sa významne zmenili aj jednotlivé merateľné ukazovatele, ktoré ovplyvňujú (relatívne znižujú) výkonnosť PRV SR 2014-2022.
  2. V súvislosti s národným vyšetrovaním kauzy Dobytkár a následne vyšetrovaním EK opatrení EPFRV mimo IACS, ktoré na Slovensku neboli v súlade s pravidlami EÚ, bol prijatý celý rad nápravných opatrení prostredníctvom MPRV SR, PPA a EK v systéme riadenia a kontroly. Súčasne EK navrhla vylúčenie časti výdavkov financovaných z EPFRV, ktoré sa týkali rizikových platieb identifikovaných v rámci opatrení: 04 „Investície do hmotného majetku“, 07 „Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach“, 08 „Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov“ a 16 „Spolupráca“. Celková suma pozastavených platieb EPFRV týkajúcich sa uvedenej kauzy je vo výške 14 335 369,91 (10 % resp. 25 % z objemu čerpania rizikových platieb). V tejto súvislosti, v júli 2021, PPA rozhodla o pozastavení vyplácania platieb na projektové opatrenia (k 31. januáru 2022 išlo o 453 platieb), čo malo významný vplyv na nízke čerpanie prostriedkov PRV SR 2014-2022 v roku 2021.

V súvislosti s dočasnou akreditáciou PPA, môžeme konštatovať, že na základe posúdenia stavu plnenia Akčného plánu, prijatých krokov na plnenie akreditačných kritérií a nastavenie vnútorného prostredia bola udelená akreditácia pre PPA s účinnosťou od 15. októbra 2021.

 

  1. S cieľom podporiť obnovu po kríze spôsobenej ochorením COVID sa v roku 2021 v rámci PRV začalo s realizáciou Nástroja Európskej únie na obnovu (EURI) prostredníctvom opatrenia 21 - Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP. V prípade PRV SR 2014 - 2022 sa vyčlenili z EURI prostriedky vo výške 163 207 931 na odolné, udržateľné a digitálne oživenie hospodárstva v súlade s cieľmi obsiahnutými v záväzkoch Únie v oblasti životného prostredia a klímy a s novými ambíciami stanovenými v Európskej zelenej dohode.

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020