PRV SR 2014 – 2022

Oznámenie o zverejnení výzvy č. 71/PRV/2024 pre podopatrenie 2.1

PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 71/PRV/2023 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:
Opatrenie: 2 –  Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky
Podopatrenie: 2.1 – Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa
Oblasti: Obhospodarovatelia lesa, Subjekty poskytujúce služby v lesníctve

Znenie výzvy nájdet na stránke PPA.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022