Verejné obstarávanie, zmluvy, Register ponúkaného majetku štátu, objednávky a faktúry

Register ponúkaného majetku štátu

Register je verejne prístupná evidencia prebytočného majetku štátu ponúkaného v rámci ponukového konania, osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie na predaj a dočasne prebytočného majetku štátu ponúkaného do nájmu. Register je informačným systémom verejnej správy, ktorý spravuje ministerstvo financií.

Register obsahuje:

a) identifikačné údaje správcu, (u fyzických osobách meno, priezvisko a obec, v ktorej má     fyzická osoba trvalý pobyt; u právnických osobách názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie),

b) identifikáciu majetku štátu,

c) lehotu na doručenie ponúk na prevod správy,

d) lehotu na doručenie cenových ponúk,

e) požadovanú odplatu, primeranú cenu, primeranú cenu zníženú podľa § 8a ods. 8, 9 alebo ods. 11 alebo trhové nájomné,

f) vyhodnotenie ponukového konania,

g) vyhodnotenie osobitného ponukového konania vrátane identifikačných údajov všetkých záujemcov a ich cenových ponúk,

h) vyhodnotenie výsledkov vyhlásenia elektronickej aukcie,

i) vyhodnotenie elektronickej aukcie vrátane identifikačných údajov všetkých záujemcov a ich cenových ponúk,

j) vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov o nájom majetku štátu vrátane identifikačných údajov všetkých záujemcov a ich cenových ponúk,

k) iné dôležité informácie.

 

V súlade s § 8d ods. 6  zákona o  správe majetku štátu) má ARVI zriadený odkaz na  REGISTER PONÚKANÉHO MAJETKU ŠTÁTU, na ktorom bude zverejňovaný prebytovnčý majetok organizácie.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022