FAQ - Často kladené otázky

Usmernenia Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k postupu schvaľovania stanov verejno – súkromných partnerstiev, ako žiadateľov v rámci výzvy č. 21/PRV/2017

MPRV SR pripomína oprávneným žiadateľom v rámci výzvy č. 21/PRV/2017, že konečný termín na predkladanie stanov na MV SR je 15.6.2017.

Celé usmernenie MPRV SR z 22.5.2017:

Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny (ďalej len „ŽoSS_MAS“) dáva na vedomie žiadateľom usmernenie, ktoré sa týka predkladania stanov verejno – súkromných partnerstiev na Ministerstvo vnútra SR  (ďalej len  „MV SR“ ).  

V zmysle  podmienok výzvy poskytovateľa č. 21/PRV/2017, je žiadateľ povinný predložiť  platné stanovy združenia (v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov), vrátane všetkých dodatkov, s vyznačením dňa registrácie Ministerstva vnútra SR,  najneskôr do 7. júla 2017 (úradne osvedčená fotokópia nie staršia ako 3 mesiace).

S cieľom akcelerácie implementácie CLLD a zefektívnenia schvaľovacieho procesu v rámci výzvy č. 21/PRV/2017, sa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dohodlo s MV SR na nasledovnom postupe schvaľovania stanov verejno – súkromných partnerstiev (ďalej len  „VSP“ ):  

  1. zmena stanov  sa  bude riešiť dodatkom k platným stanovám a to nasledovne:
  • VSP zašle na  MV SR, odbor všeobecnej vnútornej správy oznámenie o zmene stanov (príloha č. 1 tohto Usmernenia, uvedie kto a kedy schválil túto zmenu),
  • oznámenie musí byť podpísané štatutárnym zástupcom,
  • VSP vyplní dodatok v zmysle vzoru (príloha č. 2 tohto Usmernenia).
  1. Obálku, ktorú zašle VSP na MV SR, odbor všeobecnej vnútornej správy označí viditeľne „Dodatok VSP k stanovám pre potreby CLLD stratégie“.
  2. Predmetné oznámenie zašle VSP v termíne do 15.6.2017, čo je konečný termín na to, aby predmetné zmeny v stanovách boli prijaté na registráciu.
  3. VSP uhradí správny poplatok 16,50 EUR.

Správny poplatok je možné uhradiť na pošte, ktorá vydá potvrdenie o úhrade; poštovým poukazom typu U alebo prevodom z účtu na účet správneho orgánu. Pri platbe poštovým poukazom je nutné k návrhu priložiť originál ústrižku poštového poukazu, pri platbe prevodom originál avíza banky potvrdzujúceho vykonanie úhrady.
Účet správneho orgánu vedený v Poštovej banke je:
Ministerstvo vnútra SR
IBAN: SK03 6500 0014 0900 2054 5796  
kód banky: 6500  
variabilný symbol: 2210045

  1. VSP uvedie telefónny kontakt na zodpovednú osobu, pre rýchlejšiu komunikáciu.

Celé oznámenie a Informácie k výzve č. 21/PRV/2017

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022