FAQ - Často kladené otázky

FAQ 2 k Výzve na implementáciu stratégií MAS IROP

RO pre IROP na webovej stránke MPRV SR zverejnil FAQ 2 k Výzve na implementáciu stratégií MAS:

Otázky a odpovede 2 k Výzve na implementáciu stratégií MAS

1/ Na základe školení organizovaných RO pre IROP vznikla otázka zadefinovania oprávnených aktivít špecifického cieľa 5.1.2. do Aktivít B - F rozdelených v prílohe 3f Príručky pre žiadateľa. Aké sú pravidlá na uplatnenie tohto rozdelenia?

Odpoveď 1:

RO pre IROP pripravuje aktualizáciu predmetnej prílohy 3f Príručky pre žiadateľa. Na základe tejto aktualizácie bude prvý termín predloženia Žiadostí o NFP predĺžený minimálne o 7 pracovných dní, ako vyplýva zo Systému riadenia EŠIF.

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022