Implementácia LEADER/CLLD

Vzor Žiadosť o platbu – Užívateľ na MAS + Pokyny na jej vyplnenie

RO pre IROP zverejnil dokument Vzor Žiadosť o platbu – Užívateľ na MAS + Pokyny na jej vyplnenie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022