Implementácia LEADER/CLLD

Registračný formulár pre podopatrenie 19.4 je zverejnený

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na našej webovej stránke v časti „Registrácia konečných prijímateľov podpory z PRV SR 2014 - 2022 do Národnej siete rozvoja vidieka SR“ sme zverejnili registračný formulár pre podopatrenie 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie, https://www.nsrv.sk/registracny-formular-prvsr-2014-2020

Zároveň je potrebné, upraviť si vo svojich kartách pre podopatrenia 19.2 akékoľvek neaktuálne údaje, ktoré súvisia napr. s navýšením finančných prostriedkov, podopatreniami, ukončením projektu... ale tiež so zmenou kontaktných údajov a pod.

Svoju kartu nájdete v Databáze zrealizovaných projektov (https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020) pomocou vyhľadávania.

Aktualizáciu údajov pre podopatrenie 19.2 uskutočnite, prosím, prostredníctvom zaslania zmien na e-mail: [email protected]. Informácie o zmenách zasielajte vo formáte: Názov meniacej sa položky / Pôvodný stav / Upravený stav, napr.: Manažér MAS – Meno / Jozef Mrkva / Oto Sršeň.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022