Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2022

« Späť na zoznam registrácií

Informácie o žiadateľovi
Informácie o projekte

Žiadateľ uvedie konkrétne ciele, ktoré chce realizáciou projektu dosiahnuť. Stručne opíše, ako súvisia s cieľmi programu a opatrenia. Opis nemá byť všeobecný, má vychádzať z konkrétneho zámeru žiadateľa.

Opatrenie 4 / Podopatrenie 4.2 / Oblasť 6A. Pivovarnícko - sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel

Pri zatriedení do kategórie "mikro, malých a stredných podnikov" je žiadateľ povinný postupovať v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES. Žiadateľ môže pri zatriedení do kategórií mikro, malých a stredných podnikov využiť Užívateľskú príručku vydanú Európskou komisiou, ktorá je zverejnená na webovom sídle PPA apa.sk.
Jediným záväzným podkladom pre účely zatriedenia do kategórie mikro, malých alebo stredných podnikov je však odporúčanie Komisie 2003/361/ES.

Hodnoty ukazovateľov pre mikro, malé a stredné podniky sú v zmysle odporúčania Komisie č. 2003/361/ES nasledovné:

Kategórie podniku Počet zamestnancov Ročný obrat a/alebo ročná súvaha (v EUR)
mikro < 10 ≤ 2 milióny ≤ 2 milióny
malý < 50 ≤ 10 miliónov ≤ 10 miliónov
stredný < 250 ≤ 50 miliónov ≤ 43 miliónov
ha
Fotografie projektu - po realizácii

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022