Aktuálne informácie

Pozvánka na Školenie pre MAS/VSP

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na Školenie pre MAS/VSP k implementácii CLLD (Výzva č. 21/PRV/2017), ktoré sa uskutoční v dňoch 27. – 28. 07. 2017 v Banskej Bystrici v Hoteli Lux (Námestie Slobody 2).

Dovoľujeme si upozorniť všetky VSP/MAS, že dané školenie sa organizuje len jedno pre celé územie SR, tzn. ďalšie školenia tohto typu sa nebudú realizovať v rámci jednotlivých krajov Slovenska. 

Zároveň pripomíname VSP/MAS, aby si so sebou priniesli Prílohu č. 2 k Príručke pre žiadateľa o NFP „Všeobecné podmienky poskytnutia príspevku, výberové kritériá pre výber projektov a hodnotiace kritériá pre výber projektov pre projektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020“ – verzia č. 3. 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022