Aktuálne informácie

Verejná konzultácia

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje Verejnú konzultáciu k návrhu základných parametrov vrátane návrhu bodovacích (hodnotiacich) kritérií, pre dodatočnú oblasť "projekty do 60 000 EUR" doplnenej do pripravovanej výzvy na podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 s predpokladanou samostatnou alokáciou 21 mil. EUR.

Táto oblasť bude doplnená do pripravovanej výzvy, ktorej základné parametre boli vopred konzultované. Týmto doplnením nebudú dotknuté podmienky pre pôvodné oblasti (špecialna rastlinná výroba, špeciálna rastlinná výroba - maló poľnohospodári, živočíšna výroba, živočíšna výroba - malí poľnohospodári, skladovacie kapacity pre produkciu špeciálnej rastlinnej výroby), ale technicky pôjde o doplnenie oblasti naviac. 

Vaše stanoviská k dokumentu očakávame písomne na e-mailovej adrese: kosikova@arvi.sk v termíne do 11. 1. 2022 do 9:00 hod

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020