Aktuálne informácie

Dotazník pre Zainteresované strany v oblasti rozvoja vidieka (2. pilier SPP)

Vážení aktéri rozvoja vidieka,

GR AGRI poverilo ADE S.A., CCRI a ÖIR, aby vypracovali hodnotiacu štúdiu o príspevku Európskej siete rozvoja vidieka (ENRD) a Národných sietí rozvoja vidieka k vykonávaniu politiky rozvoja vidieka EÚ (2014-2020).

Slovensko bolo vybrané, spoločne s daľšími 6 členskými krajinami EU ako prípadová štúdia.

Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie krátkeho prieskumu

Cieľom tohto prieskumu je zmapovať predstavy a názory Vás a vašej organizácie týkajúcich sa aktivít národnej siete rozvoja vidieka (NSRV), výsledkov jej činnosti a ich dopadov.

Váš názor je dôležitý aj pre budúce nasmerovanie činnosti sietí na národnej a EU úrovni.

Vaše odpovede sú anonymné a zaobchádza sa s nimi ako s dôvernými.

Prosíme vás, aby ste dotazníkový prieskum vyplnili do 16. júna 2022.

 

Odkaz na dotazník: Zainteresované strany v oblasti rozvoja vidieka (2. pilier SPP) Survey (research.net)

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020