Aktuálne informácie

20. 01. 2023 Pozvánka na stretnutie MAS Nitrianskeho kraja

Národná sieť rozvoja vidieka SR pozýva miestne akčné skupiny z Nitrianskeho kraja na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 20.1. 2023, od 8:00 h do 12:00 h.

Miesto konania stretnutia: Miestnosť S3, Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (bývalý Agroinštitút), Akademická 4, 94901 Nitra.

Program stretnutia:

  1. Aktualizácia výzvy pre podopatrenie 19.4 (výzva č. 57/PRV/2022) (podmienky, problematika paušálov, povinnosti súvisiace s animáciami)
  2. Príručka pre žiadateľa/prijímateľa NFP z PRV SR 2014 – 2022 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, verzia 1.4, vrátane zjednodušeného vykazovania výdavkov (SCO) 

Prezentáciu budú zabezpečovať zástupcovia MPRV SR a PPA.

Prosím o nahlásenie účastníkov za príslušnú MAS e-mailom na adresu: [email protected] v termíne do 18. 1. 2023 do 12:00 hod.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022