PRV SR 2014 – 2022

Výzva č. 58/PRV/2022 pre podopatrenie 8.5 - Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

PPA zverejnila výzvu č. 58/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:

Opatrenie: 8 –   Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Podopatrenie: 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

Činnosť: Umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov

 

Poznámka: Pre účel predloženia ŽoNFP nemusí byť zaslané oznámenie o začatí VO. Postačuje predložiť dokumentáciu k stanoveniu PHZ.  

 

Najčastejšie otázky a odpovede

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022