PRV SR 2014 – 2022

Oznámenia o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022, číslo výzvy 39/PRV/2019

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 oznamuje, že uzavrie výzvu číslo 39/PRV/2019 pre podopatrenie: 2.1 – Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa PRV SR 2014 – 2022 z dôvodu dlhodobo nízkeho záujmu zo strany žiadateľov.

Pôdohospodárska platobná agentúra uzavrie výzvu dňa 31.10.2023. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci tejto výzvy.

Informácie na stránke PPA.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022