PRV SR 2014 – 2022

Oznámenie pre MAS k monitorovacím správam pre podopatrenie 19.4

PPA oznamuje miestnym akčným skupinám (ďalej len „MAS“) ako príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 v rámci výzvy č. 57/PRV/2022 pre opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie: 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie, že na preukázanie splnenia podmienky uvedenej v čl. 11, bod 1 všeobecných zmluvných podmienok (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. ustanovenia Príručky pre prijímateľa LEADER, časť. 6.12 Monitorovanie projektov, bod 12 b) - priebežná monitorovacia správa = obsahuje údaje realizácie/plnenia výstupov projektu v rámci podopatrenia 19.4, ktorú MAS predkladá pri každej ŽoP (Príloha č.24A), ktorá bude obsahovať informácie o spôsobe realizácie aktivít projektu, ktoré MAS uviedla v Prílohe č. 4 v rámci výzvy č. 57/PRV/2022 najmä so zreteľom na dosahovanie výstupov projektu. Uvedeným sa zabezpečí, že pri posudzovaní oprávnenosti výdavkov na výstupy v zmysle (Prílohy č.10A) a ich preplácaní budú poskytnuté relevantné informácie z hľadiska toho, čo bolo za relevantné výdavky dosiahnuté a ako prebiehala realizácia projektu.
O predloženie monitorovacej správy, musí MAS pred podaním žiadosti o platbu požiadať PPA prostredníctvom mailovej adresy: [email protected] . PPA v zmysle požiadavky vytvorí v ITMS14+ monitorovací termín na samotné predloženie predmetnej monitorovacej správy. O vytvorení termínu bude príslušná MAS informovaná emailom. Následne bude MAS povinná predložiť monitorovaciu správu, ktorej predloženie a schválenie je podmienkou na vyplatenie príslušnej žiadosti o platbu na prevádzkové náklady a oživenie.

Viac na www.apa.sk.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022