Registračný formulár PRV SR 2014 - 2020

Registračný formulár pre žiadateľov z ukončených projektov PRV SR 2014 - 2022

Výber opatrenia / podopatrenia / oblasti
Informácie o žiadateľovi

Sídlo právnickej osoby / Adresa trvalého bydliska fyzickej osoby

Kontaktná osoba pre projekt
Informácie o projekte

Žiadateľ uvedie konkrétne ciele, ktoré chce realizáciou projektu dosiahnuť. Stručne opíše, ako súvisia s cieľmi programu a opatrenia. Opis nemá byť všeobecný, má vychádzať z konkrétneho zámeru žiadateľa.

Fotografie projektu

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem súhlas IZPI, Akademická 4, 949 01 Nitra a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava na spracovanie osobných údajov uvedených v registračnom formulári za účelom propagácie Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Súčasne potvrdzujem, že uvedené údaje v rozsahu, v akom boli poskytnuté, sú pravdivé a správne.

V súlade s § 11 ods. 1 písmeno a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujem súhlas IZPI, Akademická 4, 949 01 Nitra a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava na spracovanie údajov uvedených v registračnom formulári za účelom propagácie Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Súčasne potvrdzujem, že uvedené údaje v rozsahu, v akom boli poskytnuté, sú pravdivé a správne.

Dávam IZPI, Akademická 4, 949 01 Nitra a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava súhlas k využitiu poskytnutej fotodokumentácie za účelom propagácie Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.


Každý žiadateľ zodpovedá za úplnosť a správnosť poskytnutých údajov.  

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022